“DIRECCIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT (CAS)”

ENTITAT:

El Centre Català de Solidaritat (CECAS) és una Fundació privada sense afany de lucre fundada l’any 1991, que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments bio- psicosocials i re-educatius de les drogodependències considerant les patologies derivades.

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) a les drogodependències de CECAS és un centre ambulatori especialitzat en el tractament de les addiccions amb suport sanitari, psicològic i social. Entre els serveis que ofereix hi consten:

 • Informació i orientació per a usuaris i familiars.
 • Tractament individualitzat amb metges, psicòlegs, treballadors socials i diplomats en infermeria.
 • Tractament amb grups de teràpia.
 • Programa lliure de drogues.
 • Programa de tractament amb metadona.
 • Coordinació i derivació a altres recursos de rehabilitació, xarxa comunitària, reinserció sociolaboral i tractament (com Unitats Hospitalàries de Desintoxicació, Unitats de Patologia Dual i Comunitats Terapèutiques).
 • Programes de prevenció per a adults i joves.

DESCRIPCIÓ GENERAL:

La persona que ocupa la Direcció del CAS en gestiona el funcionament diari i coordina l’equip que en forma part (director mèdic, treballadora social, auxiliar d’infermeria, recepcionista i persones voluntàries). A més, realitza atencions a les persones usuàries, ja sigui individualment o de manera grupal, i representa el CAS en reunions i fòrums tècnics i de coordinació.

FUNCIONS:

* Gestionar el CAS:

 • Organitzant el funcionament quotidià del CAS, tot coordinant l’equip i distribuint responsabilitats, funcions, tasques i horaris.
 • Liderant reunions de coordinació amb l’equip terapèutic.
 • Avaluant les competències força i les àrees de desenvolupament de les persones de l’equip i acompanyant-les en el seu procés de millora contínua.
 • Motivant, acompanyant i empoderant l’equip, de forma individual a cada membre, així com en grup.
 • Prenent part a les reunions de l’equip directiu de CECAS i vetllant pel desenvolupament i compliment dels acords presos que afecten al CAS.
 • Garantint una atenció integral a les persones usuàries, supervisant el programa de tractament del CAS.
 • Vetllant perquè els valors i la missió de CECAS regeixin l’atenció de les persones usuàries.
 • Assegurant el compliment dels estàndards de qualitat fixats a CECAS.
 • Rebent i donant resposta als suggeriments o queixes de les persones usuàries.
 • Organitzant, seguint i donant suport a les persones voluntàries que col·laboren amb el CAS.
 • Vetllant per un adequat manteniment de les instal·lacions i les infraestructures informàtiques necessàries per a un bon funcionament dels serveis, així com per què es compti amb els equips i materials escaients.

*  Realitzar atencions a les persones usuàries:

 • Elaborant Plans de Tractament Individualitzats (PTI) i seguiment dels mateixos.
 • Duent a terme visites terapèutiques individuals a les persones que s’atenen al centre i fent-ne el seguiment.
 • Conduint teràpies grupals.
 • Elaborant informes de seguiment de les persones ateses.
 • Coordinant o derivant a d’altres professionals dins del CAS seguint els protocols establerts o a d’altres serveis dins la xarxa de recursos assistencials i de l’àmbit penitenciari.

Dur a terme tasques de representació i altres vinculades amb la Direcció del CAS:

 • Representant l’entitat en espais de coordinació i fòrums de caràcter tècnic, com ara la coordinadora de CAS i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, assegurant- se de fer-ho d’acord amb l’estratègia i valors de CECAS.
 • Coordinant-se amb altres professionals de la xarxa d’atenció a les drogodependències.
 • Afavorint i garantint les relacions amb d’altres entitats i grups d’interès.
 • Mantenint-se actualitzat/da sobre nous recursos relacionats amb els àmbits de treball de l’entitat.
 • Assistint a formacions, jornades, conferències o similars sobres qüestions d’interès per a CECAS i/o que poden afectar les seves àrees de responsabilitat.
 • Garantint la confidencialitat de la informació relacionada amb l’entitat i sobretot la de les persones que s’atenen al CAS.
 • Seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos.

COMPETÈNCIES REQUERIDES- COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES:

 • Domini de l’establiment, realització i seguiment de plans terapèutics individuals.
 • Domini de tècniques per a la promoció d’una vida autònoma i de creixement personal.
 • Coneixements de generació i conducció de dinàmiques grupals.
 • Coneixements de les patologies de les persones ateses vinculades a les addiccions.
 • Coneixements de tècniques de gestió de persones i equip.
 • Coneixements del recursos existents a la xarxa d’atenció a les drogodependències.
 • Coneixements del funcionament de xarxa comunitària (accions de lleure, inserció sociolaboral, formació reglada, )
 • Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Domini de les llengües catalana i castellana.
 • Coneixements d’arxiu físic i al núvol.
 • Domini d’informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

 • Orientació a les persones, en especial persones amb addiccions i/o en exclusió social: desig i disposició d’ajudar i treballar en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves necessitats.
 • Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius de CECAS, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat.
 • Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.
 • Lideratge, relació interpersonal i treball en equip: capacitat de transmetre una visió de futur i de donar coordenades clares i precises per a la consecució d’objectius i fites. També implica guiar i donar suport a l’equip cap a aquests resultats esperats, establint vincles de respecte i confiança, generant compromís i motivació en el personal col·laborador, mantenint una actitud assertiva en les relacions i treballant de forma cooperativa i coordinada (també amb professionals de fora de l’organització), exercint un liderat.
 • Autonomia i resolució de problemes: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu càrrec, tot abordant els potencials problemes o incidències amb confiança, responsabilitat, pro activitat, agilitat quan escaigui i seguretat.
 • Organització i planificació: tenir una visió de conjunt de les pròpies tasques i del camp d’activitat i organitzar-se i prioritzar de manera lògica i ordenada les accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius i resultats previstos, tot optimitzant l’ús del temps i els recursos disponibles.
 • Flexibilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.
 • Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
 • Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.
 • Negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització.

REQUISITIS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA:

 • Formació imprescindible: Llicenciatura/ Grau en Psicologia i Màster/ acreditació com a Psicòleg/a General Sanitari o especialitat en Psicologia Clínica.
 • Formació valorable: drogodependències, mindfulness i orientació sistèmica.

 Experiència:

 • mínim 2 anys en el camp social, en l’acompanyament de processos principalment ambulatoris, valorant-se també processos residencials.
 • en conducció de grups terapèutics.
 • en el sector d’atenció a drogodependències.

CONDICIONS LABORALS: 

 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: tots els matins i tardes de dilluns i dijous.
 • Contracte: indefinit, amb 5 mesos de període de prova.
 • Sou: 34.000 euros bruts/any.
 • Data d’incorporació prevista: octubre 2022.

CANDIDATURA: 

Tramesa de CV fins l’11 de setembre a les adreces electròniques: tikacolo@gmail.com, peplozano@kiteprojects.net, referència: CECAS/DCAS