TÈCNIC/A GESTIÓ DE PERSONES

ENTITAT: 

FUNDACIÓ SURT: entitat d’acció social, creada l’any 1993, que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per erradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva.

Surt persegueix esdevenir un projecte socialment transformador, tot promovent l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge, amb una visió integral que té en compte les diverses dimensions de l’empoderament, personal, econòmic, sociopolític i comunitari. La seva metodologia de treball s’articula a partir del model de desenvolupament de competències i de l’enfocament constructivista.

DESCRIPCIÓ GENERAL: 

La persona que ocupa la posició de Tècnic/a de gestió de persones, en dependència de la Direcció General de l’entitat, participa en el manteniment del marc d’organització i classificació professional (polítiques, catàleg de competències i definició de llocs de treball), lidera els processos d’incorporació a l’entitat (selecció i acollida) i impulsa i dona suport en els processos d’avaluació i desenvolupament competencial. A més, realitza tasques vinculades amb les relacions laborals de Surt i altres com la representació al comitè de salut laboral, l’estudi de clima laboral i la promoció de mesures de conciliació.

FUNCIONS I TASQUES: 

Les funcions que desenvolupa aquest/a professional s’estructuren a partir d’allò que es recull a la Política marc de desenvolupament i gestió de persones de l’entitat:

* Participar, sota el lideratge de l’equip directiu, en el manteniment del marc d’organització i classificació professional:

 • Revisant i posant al dia la política marc de desenvolupament i gestió de
 • Elaborant i actualitzant la política de règim intern (horaris, vacances, excedències, permisos, ).
 • Actualitzant el catàleg de competències transversals, amb les seves etiquetes, definicions, elements i/o evidències, així com amb els diferents nivells
 • Duent a terme la definició dels llocs de treball, incloent dades bàsiques d’ubicació (lloc a l’organigrama), descripció general de la posició, funcions i tasques i competències bàsiques, tècniques i transversals requerides (amb nivells).
 • Dinamitzant, quan escaigui, tallers DACUM per a l’elaboració de nous perfils professionals.

* Liderar els processos d’incorporació de persones a l’organització:

 • Fent una planificació de les necessitats de personal, a partir de les diferents convocatòries i de les sol·licituds presentades pel departament de Desenvolupament de projectes, amb qui es coordina, i afegint-hi possibles baixes comunicades per les responsables.
 • Dissenyant les ofertes laborals, a partir dels perfils professionals descrits, per al reclutament de persones candidates.
 • Difonent les ofertes per diferents canals.
 • Fent un primer garbellament de les candidatures rebudes especialment pel que fa a compliment de requisits mínims.
 • Dissenyant les proves de selecció: dinàmiques de grup, role-playing, proves tècniques, entrevistes, etc.
 • Duent a terme les proves de selecció i entrevistes, comptant, quan sigui necessari, amb la participació de persones responsables de Surt.
 • Definint el procés d’acollida del nou equip a l’organització, prenent-hi part, assegurant- se que hi participen les persones adequades i vetllant per una bona integració als equips.
 • Creant un manual d’acollida a entregar a totes les persones treballadores nouvingudes a l’organització.
 • Dissenyant amb les persones responsables corresponents i, si escau, realitzant o participant en la formació inicial per al nou personal.

*Impulsar i donar suport en els processos d’avaluació i desenvolupament del personal:

 • Recollint les valoracions realitzades per les persones responsables a efectes de continuïtat o finalització de relació laboral en cas de no superar el període de prova.
 • Valorant les raons que han suposat la no superació del període de prova per tal d’incloure millores en els processos de selecció, d’incorporació a l’organització o de formació inicial, o bé per dur a terme treballs específics de gestió del personal amb les diferents persones responsables.
 • Donant suport a les persones responsables per a la realització de l’avaluació de l’acompliment, amb la creació de plantilles d’avaluació, facilitant pautes per a la recollida d’evidències i per al desenvolupament de les entrevistes de devolució.
 • Implantant un model d’avaluació 3600, tot generant els qüestionaris i eines de registre necessaris i formant a tota la plantilla per a poder-los complimentar.
 • Extraient a partir dels informes d’avaluació les necessitats de desenvolupament individual i/o d’equip en funció dels resultats obtinguts i dels reptes de futur de l’organització.
 • Proposant accions formatives que donin resposta a les mancances competencials detectades respecte de les descripcions dels llocs de treball.
 • Elaborant un mapa de competències de l’organització, que permeti conèixer les possibilitats de mobilitat horitzontal i/o de promoció vertical de les persones treballadores.

*Realitzar tasques vinculades amb les relacions laborals de Surt:

 • Relacionant-se de forma continuada amb la gestoria que duu les nòmines de la plantilla i facilitant-li tota la informació necessària per a la seva elaboració.
 • Mantenint una interlocució fluida amb l’assessoria legal externa per a temes de personal.
 • Donant suport a la Direcció General en la seva relació amb el comitè d’empresa i tot allò que s’hi vincula (p.e. organització d’eleccions).

*Dur a terme altres tasques relacionades amb la posició de Tènic/a de gestió de persones:

 • Actuant com a representant de l’empresa en el comitè de salut laboral.
 • Liderant la realització de l’estudi de clima laboral, extraient-ne resultats i fent propostes de millora concretes, si escauen.
 • Donant suport a la Direcció General en la promoció de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Participant en espais interns de treball de caire multilateral i col·laboratiu proposats per l’entitat i de temàtiques diverses, per a la construcció de coneixement compartit.
 • Mantenint-se actualitzat/da sobre nous recursos relacionats amb gestió de persones, especialment per competències, i amb polítiques d’equitat de gènere.
 • Garantint la confidencialitat de la informació gestionada, especialment la relacionada amb les persones candidates als processos de selecció i amb les persones treballadores.
 • Seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos laborals i les directrius del departament de gestió de qualitat.

COMPETÈNCIES REQUERIDES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES:

 * Coneixements avançats de gestió per competències (definició de llocs de treball, selecció, avaluació i desenvolupament).

 • Coneixements de polítiques de règim intern i relacions laborals.
 • Coneixements d’avaluació i millora de climes laborals.
 • Coneixements de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Coneixements de polítiques d’equitat de gènere.
 • Coneixements de programes d’acció social, especialment per a dones.
 • Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Coneixements de LOPD
 • Dominar les llengües catalana i castellana.
 • Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

 • Orientació a les persones, en especial, les dones usuàries: desig i disposició d’ajudar i treballar en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves necessitats.
 • Situar-se en el context: capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els requeriments, les normes de cada situació que viu l’organització i l’entorn, amb l’objectiu d’assolir un òptim compliment de les responsabilitats i funcions.
 • Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius de Surt, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat.
 • Relació interpersonal i treball cooperatiu: capacitat d’establir vincles de respecte i confiança amb la resta de professionals de dins i fora l’organització, mantenint una actitud assertiva en les relacions. També implica habilitat per treballar en equip de forma eficaç, compartint informació i oferint i rebent ajuda quan s’escau, per assolir els objectius comuns.
 • Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.
 • Organització i planificació: tenir una visió de conjunt de les pròpies tasques i del camp d’activitat i organitzar-se i prioritzar de manera lògica i ordenada les accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius i resultats previstos, tot optimitzant l’ús del temps i els recursos disponibles.
 • Flexibilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.
 • Autonomia i resolució de problemes: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu càrrec, amb rigor i de forma sistemàtica, tot abordant els potencials problemes o incidències amb confiança, responsabilitat, seguretat i sense necessitat de supervisió constant.
 • Creativitat i innovació: capacitat que permet identificar, plantejar i resolde problemes de manera rellevant i És l’habilitat d’establir relacions de coneixements diferents, fer noves preguntes i donar respostes originals.
 • Gestió de situacions d’estrès i de les emocions: habilitat per identificar, comprendre i controlar les emocions, especialment en situacions de pressió, buscant estratègies adequades pel seu control i superació, així com aconseguir el control de l’expressió física que les acompanya.
 • Disposició a l’aprenentatge: identificar les mancances formatives que poden afectar a l’execució de la tasca i mantenir una actitud positiva vers l’aprenentatge continuat per la millora professional.

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA:

 Formació: es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit.

Experiència: mínim 2 anys en lloc similar i molt valorable que ho sigui en el Tercer Sector, en Organitzacions d’Acció Social.

CONDICIONS LABORALS: 

 • Jornada laboral: 38,5 hores
 • Horari: de 9h a 15h i dues tardes fins les 19h (no la de divendres), amb flexibilitat horària.
 • Teletreball: 2 dies/ setmana (1 dels de jornada de matí i tarda i l’altre del de matí)
 • Contracte: indefinit, amb 2 mesos de període de prova.
 • Sou: entre 000 i 28.000 euros bruts/any, amb possibilitat de complement salarial per elevat ajust competencial al perfil
 • Data d’incorporació prevista: octubre/novembre

CANDIDATURA: 

Tramesa de CV fins el 28 de setembre a l’adreça electrònica: peplozano@kiteprojects.net