Curs: Què ha de saber el patró d’una fundació per exercir el seu càrrec de forma responsable (2a. edició)

Jurídic
22 d'abril de 2020

Els membres del patronat són els màxims responsables del govern i l’administració de la fundació. El Codi Civil estableix que “els patrons han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador”. Què vol dir això?
Els patrons tenen el dret i el deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de la fundació i de participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords. Han de complir també els deures comptables, custodiar la documentació i mantenir-la actualitzada. Són conscients de l’abast d’aquestes obligacions? I de les responsabilitats que se’n poden derivar pel seu incompliment?

Objectius del taller


  • Conèixer les obligacions generals derivades de l’exercici del càrrec de patró d’una fundació
  • Saber l’abast de la responsabilitat civil, administrativa, fiscal, en matèria de seguretat social i penal de les persones físiques i les persones jurídiques que formen part del patronat de la fundació
  • Veure quins són els supòsits d’exoneració o modulació de la responsabilitat dels patrons
  • Conèixer els instruments de cobertura del risc de la responsabilitat imputable als patrons/directius de la fundació

Informació

22 d'abril de 2020
de 9.30h a 13.30h
Durada: 4h
Tipus: Curs
Modalitat: Presencial

Preu per participant:

95 € Fundacions associades a la CCF
189 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te