FUNDACIÓ AROA

Nom:
FUNDACIÓ AROA
Adreça:
Diputació, 466, 2n 4a
Codi postal:
08013
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
669 057 540
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
1881
Data de registre:
2003-06-30
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Neus Pociello
Direcció:
Neus Pociello
Història:
La Fundació Aroa, és una entitat sense anim de lucre i de voluntariat social, constitu'i'da el 30 de juny de 2003 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Genera litat de Cata lunya a mb el núm. 1881. L'objectiu fundacional de l'entitat és prevenir els trastorns psicosocials i atendre les persones afectades des d'una perspectiva holística, que integra els models d'intervenció convenciona ls i alternatius de la Medicina, Psicologia, l'Educació i l'Atenció socia l per assegura r : un abordatge en totes les dimensions de la persona (física, menta l, emocional, socia l, cultural ...), un acompa nyament centra t en la persona com protagonista del seu procés de recuperació, així com l ' acció comunita ria en x arxa amb a ltres serveis i entitats. Treba llem a mb la volunta t de contribuir per a una societat més integradora i digne, oferint eines perque les persones puguin ser autonomes en la preservació de la seva salut i benesta r en els moments de crisi persona l (familiar, labora l, económica ) i d'adversitat a la vida . Volem contribuir a la millora individual i comunitaria mitjan<:;ant la promoció de la salut biopsicosocia l de les persones, sense distinció sociocultura l, de genere, d'edat ni de cap tipus. Creiem en els principis d'igualtat i respecte a la diversitat, en el valor de l'a portació de la base socia l des de la participació, la solidaritat i l'activisme social.
Objectius:
Prevenir els trastorns psicosocial i donar suport a les persones afectades des d'una perspectiva holística, que integra el models d'intervenció convencional les i alternatius de la medicina, la psicologia, l'educació i l'atenció social per assegurar : un abordatge en totes les dimensions de la persona (física, mental, emocional, social, cultural,...) un acompanyament centrat en la persona com a protagonista del seu procés de recuperació i l'acció comunitària en xarxa amb altres serveis i entitats com a eix transversal.
Patronat:
Maite Cayuela Torrella (President), Caterina Cayuela Torrella (Secretària), Mireia Jufresa Madroñal (Tresorera), Toni Pociello Manonelles (Vicepresident), Neus Pociello Cayuela (Vocal), Rosa Sicart Bravo (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2017
Pressupost anual:
222,09 €
Any pressupost:
2005