Presentació

La Coordinadora Catalana de Fundacions és l’única entitat de segon nivell del món fundacional català i representa els interessos de les fundacions davant els poders públics i la societat.

La Coordinadora, fundada l’any 1978, compta amb més de 600 fundacions associades en l’àmbit educatiu, de salut, d’acció social, cultural, de recerca i de cooperació.

Objectius

Representar i defensar els interessos de les fundacions associades.

Contribuir al creixement del sector fundacional a Catalunya, incidint en la creació d’un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge.

Fer visible la bona feina de les fundacions per al benestar i el progrés de la societat i els seus ciutadans.

Prestar serveis a les fundacions associades per tal que aquestes puguin assolir els seus objectius.

Transparència

Estatuts
Pla d’actuació
Pressupost
Codi Bon govern
Balanç Social