FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ)

Nom:
FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ)
Adreça:
Av. Av.Països Catalans, 16
Codi postal:
43007
Ciutat:
Tarragona
Comarca:
Tarragonès
Correu electrònic:
Telèfon:
977 92 02 00
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
1480
Data de registre:
2000-05-12
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Persona de contacte:
Laia Pellejà i Puxeu
Direcció:
Laia Pellejà i Puxeu
Història:
L'Institut Catala d'Investigació Química és una funda ció creada l'any 2000 pel Govern de la Genera litat de Catalunya. Des de la seva creació I'ICIQ té l'objectiu d'esdeveni r un centre de recerca d'excel-lencia en química a nivell internacional. Un segon objectiu de I'Institut és la transferenc ia de coneixement i tecnología a la indústria química, farmacéutica i d'energia . La missió de I'Institut és liderar des de la ciencia molecular, estrategies transversals per a la resolució de problemes social i económicament rellevants, contribuint a la implantació d'una economia basada en el coneixement i a la millora de la qualitat de vida deis ciutadans.
Fundadors:
Generalitat de Catalunia
Objectius:
Impuls, promoció i desenvolupament de la recerca d'alt nivell en les diferents branques de la química . -Producció, promoció i divulgació del coneixement i formació del personal tècnic i científic. -Promoció de la recerca multidisciplinar amb el sector industrial. -Establiment de col·laboracions científiques i acadèmiques amb universitats i grans centres de recerca nacionals i internacionals .
Patronat:
Conseller d'Economia i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya (President), Rector de la URV (Vicepresident), 2 membres representants dela URV, 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya, BASF- Gustavo Alonso- Consell Industrial Assessor, Bayer-Jesús Loma-Ossorio Blanch- Consell Industrial Assessor, Director de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Esteve-Eduard Valentí- Consell Industrial Assessor, Repsol-Juan Miguel Moreno Rodríguez- Consell Industrial Assessor
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER), Institució CERCA (Centres de Recerca de Catalunya)
Any dades:
2021
Pressupost anual:
15.893.321,00 €
Any pressupost:
2015