Curs ‘ABC aspectes comptables i fiscals de la fundació’

Curs finalitzat

Informació

8 de novembre de 2023

de 9.30 h a 12.30 h

3h

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Informació

8 de novembre de 2023

de 9.30 h a 12.30 h

3h

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Objectius
1. Adquirir una visió general sobre els aspectes comptables i fiscals essencials d’una fundació
2. Conèixer les obligacions bàsiques referents als aspectes econòmics i patrimonials de la fundació.
3. Saber quin és el calendari per al retiment de comptes davant el Protectorat i l’Agència Tributària.

Docent
Ferran Busquet. Economista-MBA per ESADE i Auditor de comptes. Busquet, Economistes Auditors Estudi Jurídic.

  • Professionals o membres del patronat que volen adquirir les nocions bàsiques sobre els aspectes econòmics, comptables i fiscals de la fundació.
  • Professionals de l’àrea econòmica o d’administració de la fundació.

    * No calen coneixements previs sobre la matèria.

1. Aspectes econòmics

a. La dotació fundacional i patrimoni.

b. Activitats econòmiques, ingressos del patrimoni i altres ingressos.

c. Actes de disposició i declaracions responsables.

d. Aplicació obligatòria del 70% de les rendes a la finalitat fundacional.

2. Aspectes comptables

a. Models de comptes anuals i diferències més significatives.

b. Normes generals d’elaboració i contingut dels comptes anuals.

c. Obligació de sotmetre els comptes anuals a auditoria.

3. Fiscalitat de les fundacions

a. Règim fiscal de les entitats no lucratives: IS, IVA, AJD, ITP, tributs locals.

b. Incentius fiscals al mecenatge.
i. Donacions persones físiques
ii. Donacions persones jurídiques
iii. Certificació i declaració de donacions (Model 182)
iv. Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general i la seva delimitació amb el contracte de patrocini

c. La memòria econòmica “fiscal” de l’AEAT.

Combinació de l’explicació teòrica amb exemples reals de fundacions.