Curs ‘Les fundacions i el règim d’IVA’

Places exhaurides. Obrim llista d'espera!

Informació

6 de març de 2024

de 9.30 h a 12.30 h

3h

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Informació

6 de març de 2024

de 9.30 h a 12.30 h

3h

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Objectius
1. Conèixer quines són les obligacions formals de les fundacions en matèria d’IVA.
2. Identificar en quins casos les fundacions han d’ingressar IVA pels ingressos obtinguts.
3. Quantificar correctament les quotes d’IVA suportat deduïbles de les fundacions, d’acord amb els diferents sistemes de determinació de l’IVA suportat deduïble.
4. Conèixer els diferents criteris de la Agència Tributària respecte de la fiscalitat aplicable en matèria de l’IVA a les fundacions.

Docent
Carme Escàmez
Auditora-Censor Jurat de Comptes. Sènior Manager a Busquet, Economistes Auditors Estudi Jurídic

  • Aquest curs està dissenyat per a direccions, gerències i professionals de les àrees de comptabilitat i administració les fundacions

1. Introducció

a. Què és l’IVA?
b. Funcionament general de l’impost. Aspectes bàsics de l’aplicació de l’impost
c. Esquema general de l’impost: IVA meritat, IVA suportat deduïble
d. Requisits per la deducció

2. Operacions subjectes, no subjectes i exemptes
a. Operacions exemptes (article 20 de LIVA)
b. Referència a “Entitat privada de caràcter social”

3. La gestió de l’impost sobre el valor afegit. Obligacions formals dels subjectes passius d’IVA
a. Llibres registre d’IVA, requisits formals
b. Autoliquidacions de l’IVA, models
c. Obligacions de facturació: Expedició obligatòria de factura, excepcions a l’obligació de facturar, factures simplificades, obligació de conservar factures, factures rectificatives
d. Subministrament Immediat de la Informació de l’IVA (“SII”)

4. Subjecció a IVA dels convenis de col·laboració. Com afecten a l’IVA els donatius i les subvencions

5. Regla de la prorrata i les seves modalitats. Sectors diferenciats. Casos pràctics

6. Règims especials en l’IVA: Règim especial de grup d’entitats (REGE)

Combinació de contingut teòric amb aplicació pràctica. Anàlisi de situacions reals relacionades amb les fundacions i l’IVA.