Curs ‘Tot allò que la fundació ha de notificar al Protectorat. Tràmits i comunicacions’

Places exhaurides. Obrim llista d'espera!

Informació

21 i 23 de febrer de 2024

de 9.30 h a 12.30 h

6h

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Informació

21 i 23 de febrer de 2024

de 9.30 h a 12.30 h

6h

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Objectius
1. Conèixer quins actes i decisions de la fundació cal notificar al Protectorat.
2. Identificar els diferents tràmits que es realitzen davant del Registre de fundacions.
3. Conèixer el procediment específic per cada tipus de tràmit i comunicació, incloent-hi els passos a seguir i la documentació necessària.
4. Detectar els errors més freqüents i com evitar-los.

Docent
Tomàs Segura. Advocat del Bufet Bergós

  • Aquest programa està dissenyat per a membres dels patronats de les fundacions, professionals de les fundacions amb responsabilitat dins l’àrea jurídica o d’administració. No calen coneixements previs sobre la matèria.

Sessió 1 | 21 de febrer, de 9:30 a 12:30 h
1. La modificació dels estatuts d’una fundació.
2. La modificació del patronat d’una fundació.
3. La fusió, escissió i extinció de la fundació.
4. La delegació de facultats de la fundació.

Sessió 2 | 23 de febrer, de 9:30 a 12:30 h
1. Els actes de la fundació subjectes a declaració responsable.
2. Els actes que cal comunicar al Protectorat
3. Els actes que requereixen autorització prèvia del Protectorat.

Combinació de contingut teòric amb aplicació pràctica. Es treballarà de forma puntual en petit grup.