Es modifica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones

11/09/2023

El passat 29 de juny es va modificar la Ley de Fundaciones Estatal, a través del Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny. A continuació, us detallem els punts més importants d’aquesta modificació:

I. Extinció de fundacions a instància del Protectorat

S’afegeix un nou article, el 32 bis, que recull la possibilitat que el Protectorat tramiti el procediment d’extinció de la fundació, quan concorrin indiciàriament els següents supòsits:
• Quan s’hagués realitzat íntegrament la finalitat fundacional.
• Quan sigui impossible la realització de la finalitat fundacional.
• Quan concorri qualsevol altra causa prevista en l’acte de constitució o en els Estatuts.

Aquest procediment s’iniciarà mitjançant l’acord del Protectorat, que es comunicarà al Patronat de la fundació perquè, en el termini de 10 dies, puguin formular les seves al·legacions. Un cop formulades o transcorregut el termini, s’obrirà el període de prova per a dur a terme les comprovacions necessàries per acreditar la concurrència de la causa d’extinció.

Instruït el procediment, es dictarà una proposta de resolució, que serà notificada al Patronat perquè pugui presentar les seves al·legacions en un termini de 10 dies. Posteriorment, l’òrgan d’assessorament jurídic del Protectorat emetrà un informe i es procedirà a dictar la resolució que sigui procedent. En tot cas, el Protectorat disposa d’un termini de nou mesos per dictar i notificar la resolució, i si aquest termini transcorre sense notificació, el procediment s’entendrà caducat.

En el cas que s’apreciï una causa d’extinció, el Protectorat comunicarà al Patronat la necessitat d’adoptar l’acord d’extinció en un termini que, com a mínim, serà de tres mesos. Si transcorregut aquest termini el Patronat no hagués adoptat l’acord d’extinció requerit, o s’hi oposés expressament, el Protectorat prendrà la decisió de sol·licitar judicialment l’extinció de la fundació.

II. Silenci negatiu de les sol·licituds d’inscripció al Registre de Fundacions de competència Estatal

La Llei incorpora un nou apartat 4 que estableix que les sol·licituds d’inscripció al registre s’entenen desestimades pel venciment del termini màxim, que correspondrà segons el tipus de sol·licitud, en cas que no s’hagi notificat cap resolució expressa.


* Aquest resum ha estat elaborat pels serveis jurídics de la CCF amb finalitats informatives per a les entitats associades i no constitueix per sí mateix un assessorament legal. Si teniu qualsevol dubte o voleu ampliar informació, podeu contactar amb nosaltres.